Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2020

27/10/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2020

Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020

20/10/2020

Báo cáo tài chính Quý III năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 đã được soát xét

14/08/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 đã được soát xét

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 đã được soát xét

06/08/2020

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 đã được soát xét

Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý II năm 2020

30/07/2020

Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý II năm 2020

Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020

30/07/2020

Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020

17/04/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

17/04/2020

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

24/02/2020

Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

19/02/2020

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019

20/01/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

20/01/2020

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019.

21/10/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019.

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

21/10/2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019.

09/08/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019.

VCP HOLDINGS.,JSC