Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019

20/01/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

20/01/2020

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019.

21/10/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019.

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

21/10/2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019.

09/08/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019.

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019.

07/08/2019

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2019

22/07/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2019

22/07/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019

22/04/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

19/04/2019

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

26/02/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

09/02/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy IV/2018

21/01/2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo Tài chính hợp nhất quý IV/2018 của Công ty.

Báo cáo tài chính Qúy IV/2018

21/01/2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo Tài chính quý IV/2018 của Công ty.

Báo cáo tài chính Qúy III/2018

19/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo Tài chính quý III/2018 của Công ty.

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

VCP HOLDINGS.,JSC