Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy III/2018

18/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo Tài chính hợp nhất quý Iii/2018 của Công ty.

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ 06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2018

07/08/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ 06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018.
Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo Tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

07/08/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo Tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018.
Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo Tài chính Hợp nhất Qúy II/2018

23/07/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo Tài chính hợp nhất quý II/2018 của Công ty.

Báo cáo Tài chính quý II/2018

23/07/2018

Báo cáo Tài chính quý II/2018

Báo cáo Tài chính hợp nhất Qúy I/2018

20/04/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo Tài chính hợp nhất quý I/2018 của Công ty.

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo Tài chính Qúy I/2018

11/04/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo Tài chính quý I/2018 của Công ty.

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo tài chính năm 2017

12/02/2018

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

12/02/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

Báo cáo Tài chính Qúy IV năm 2017

29/01/2018

Báo cáo Tài chính Qúy IV năm 2017

Báo cáo Tài chính hợp nhất Qúy IV năm 2017

29/01/2018

Báo cáo Tài chính hợp nhất Qúy IV năm 2017

Gia hạn nộp Báo cáo Tài chính Qúy IV năm 2017 hợp nhất

19/01/2018

Gia hạn nộp Báo cáo Tài chính Qúy IV năm 2017 hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy III/2017

18/10/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy III/2017

Báo cáo tài chính Quý III/2017

18/10/2017

Báo cáo tài chính Qúy III/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2017

11/08/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2017

VCP HOLDINGS.,JSC