Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Đại hội cổ đông

Nghị quyết của ĐHĐCĐ: Điều chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

21/12/2020

Nghị quyết của ĐHĐCĐ: Điều chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

21/12/2020

Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Quyết định của HĐQT: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

08/12/2020

Quyết định của HĐQT: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020

04/12/2020

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020

Thông báo chốt danh sách thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

11/11/2020

Thông báo chốt danh sách thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2)

16/07/2020

Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2)

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2)

16/07/2020

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2)

Danh sách trích ngang ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024

14/07/2020

Danh sách trích ngang ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ( lần 2) Phần II

02/07/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ( lần 2) Phần II

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ( lần 2) Phần I

02/07/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ( lần 2) Phần I

Chốt danh sách quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020

05/06/2020

Chốt danh sách quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

15/05/2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

15/05/2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

Chương trình và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

29/04/2020

Chương trình và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

29/04/2020

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

VCP HOLDINGS.,JSC