Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Danh sách trích ngang ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024

11:41, 14/07/2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông danh sách trích ngang ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Nội dung Danh sách đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng.

 

VCP HOLDINGS.,JSC