Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

15:44, 14/03/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông danh sách ứng viên bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

 

VCP HOLDINGS.,JSC