Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020

09:49, 04/12/2020

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C.

Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông bộ văn bản: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020 (Bao gồm: Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu biểu quyết và dự thảo nghị quyết).

Nội dung cụ thể các văn bản đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

VCP HOLDINGS.,JSC