Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo chốt danh sách thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

15:00, 11/11/2020

Kính gửi: Quý vị vổ đông Công ty cổ phần VCP P&C 
Công ty cổ phần VCP P&C trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chốt danh sách thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Nội dung Thông báo đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

VCP HOLDINGS.,JSC