Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Đại hội cổ đông

Thông báo chốt danh sách thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

11/11/2020

Thông báo chốt danh sách thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2)

16/07/2020

Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2)

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2)

16/07/2020

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2)

Danh sách trích ngang ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024

14/07/2020

Danh sách trích ngang ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ( lần 2) Phần II

02/07/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ( lần 2) Phần II

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ( lần 2) Phần I

02/07/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ( lần 2) Phần I

Chốt danh sách quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020

05/06/2020

Chốt danh sách quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

15/05/2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

15/05/2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

Chương trình và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

29/04/2020

Chương trình và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

29/04/2020

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

29/04/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

29/04/2020

Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông báo chính thức về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

28/04/2020

Thông báo chính thức về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex P&C về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

25/03/2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex P&C về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

VCP HOLDINGS.,JSC