Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Đại hội cổ đông

Thông báo chốt danh sách quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

25/03/2020

Thông báo chốt danh sách quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

14/02/2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

14/02/2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex P&C

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020./ Documents for an extraordinary meeting of shareholders in 2020.

10/02/2020

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020./ Documents for an extraordinary meeting of shareholders in 2020.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

06/02/2020

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

05/02/2020

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

03/02/2020

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

02/01/2020

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Thông báo chốt danh sách quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

02/01/2020

Thông báo chốt danh sách quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 -2024

17/03/2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 -2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

17/03/2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

14/03/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

14/03/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (PHẦN 3)

05/03/2019

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (PHẦN 3)

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (PHẦN 2)

05/03/2019

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (PHẦN 2)

VCP HOLDINGS.,JSC