Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Đại hội cổ đông

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (PHẦN 1)

05/03/2019

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (PHẦN 1)

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

31/01/2019

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Vinaconex P&C về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

14/11/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Vinaconex P&C về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Nội dung Nghị quyết và điều lệ Công ty đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây

Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty CP VINACONEX P&C ( Phiên họp thứ 22, nhiệm kỳ 2014 - 2019 )

02/10/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty CP VINACONEX P&C ( Phiên họp thứ 22, nhiệm kỳ 2014 - 2019 )

Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu

06/07/2018

Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu

Biên bản họp ĐHĐCĐ 22-3-2018

23/03/2018

Biên bản họp ĐHĐCĐ 22-3-2018

Nghị quyết Biên bản họp ĐHĐCĐ 22-3-2018

23/03/2018

Nghị quyết Biên bản họp ĐHĐCĐ 22-3-2018

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị năm 2018

07/02/2018

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị năm 2018

Biên bản họp Hội đồng quản trị năm 2018

07/02/2018

Biên bản họp Hội đồng quản trị năm 2018

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

27/12/2017

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

27/12/2017

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex P&C

09/11/2017

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex P&C

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

31/03/2017

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

25/03/2016

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Biên bản ĐHĐCĐ hết nhiệm kỳ năm 2014

27/03/2014

Biên bản họp ĐHĐCĐ hết nhiệm kỳ năm 2014

VCP HOLDINGS.,JSC