Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin chung

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

26/10/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

13/10/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

06/10/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Chi nhánh Doanh nghiệp

05/08/2020

Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Chi nhánh Doanh nghiệp

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (được sửa đổi, bổ sung lần thứ 8)

23/07/2020

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (được sửa đổi, bổ sung lần thứ 8)

Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Doanh nghiệp

22/07/2020

Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Doanh nghiệp

Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

17/07/2020

Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Quyết định của HĐQT: Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

16/07/2020

Quyết định của HĐQT: Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

15/07/2020

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

07/07/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Nghị quyết của HĐQT: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

30/06/2020

Nghị quyết của HĐQT: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Biên bản họp của Ban Kiểm soát: Miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

29/06/2020

Biên bản họp của Ban Kiểm soát: Miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Nghị quyết của HĐQT: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

25/06/2020

Nghị quyết của HĐQT: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

24/06/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Nghị quyết của HĐQT: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

22/06/2020

Nghị quyết của HĐQT: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

VCP HOLDINGS.,JSC