Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin chung

Quyết định của HĐQT: Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

30/12/2020

Quyết định của HĐQT: Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

30/12/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

15/12/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

15/12/2020

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Biên bản họp của Ban Kiểm soát và Đơn xin từ nhiệm của Bà Nghiêm Quỳnh Chi

15/12/2020

Biên bản họp của Ban Kiểm soát và Đơn xin từ nhiệm của Bà Nghiêm Quỳnh Chi

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

14/12/2020

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

11/12/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

08/12/2020

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

08/12/2020

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

30/11/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng

26/11/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng

Quyết định của HĐQT: Ban hành Logo, Slogan và bộ nhận diện thương hiệu Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP

20/11/2020

Quyết định của HĐQT: Ban hành Logo, Slogan và bộ nhận diện thương hiệu Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP

Nghị quyết của HĐQT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

11/11/2020

Nghị quyết của HĐQT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

06/11/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

05/11/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

VCP HOLDINGS.,JSC