Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin chung

Nghị quyết của HĐQT: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

16/04/2021

Nghị quyết của HĐQT: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

16/04/2021

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

Nghị quyết của HĐQT: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 chi tiết và triển khai phương án phát hành

18/03/2021

Nghị quyết của HĐQT: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 chi tiết và triển khai phương án phát hành

Thông báo thay đổi nhân sự

09/03/2021

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo v/v: Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tại Phú Yên

09/03/2021

Thông báo v/v: Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tại Phú Yên

Nghị quyết của HĐQT: Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty

05/03/2021

Nghị quyết của HĐQT: Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty

Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Bảo Long Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty

02/03/2021

Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Bảo Long Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty

Quyết định của HĐQT: Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

30/12/2020

Quyết định của HĐQT: Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

30/12/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

15/12/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

15/12/2020

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Biên bản họp của Ban Kiểm soát và Đơn xin từ nhiệm của Bà Nghiêm Quỳnh Chi

15/12/2020

Biên bản họp của Ban Kiểm soát và Đơn xin từ nhiệm của Bà Nghiêm Quỳnh Chi

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

14/12/2020

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

11/12/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

08/12/2020

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

VCP HOLDINGS.,JSC