Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Công ty cổ phần Vinaconex P&C tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2)

15:07, 17/07/2020

 Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2020 tại hội trường tầng 21 Tòa nhà Vinaconex – Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX  - VINACONEX P&C đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường  năm 2020 (Lần 2). Nội dung chủ yếu của Đại hội là thông qua việc thay đổi tên Công ty; sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty; thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Các cổ đông tham dự và thảo luận tại Đại hội

   Tham dự Đại hội gồm có: Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch HĐQT, Ông Phạm Bảo Long – Tổng Giám đốc. Ngoài ra còn có các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị thành viên cùng tổng số 33 cổ đông đại diện cho 52.871.407 cổ phần, chiếm 92,76% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Phạm Bảo Long thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty

  Đại hội đã được nghe Ông  Phạm Bảo Long thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty. Ông Vũ Ngọc Tú thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày đơn xin từ nhiệm của các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm: ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Hữu Tới, ông Vương Hoàng Minh, ông Trịnh Nguyên Khánh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

   Tiếp theo Đại hội biểu quyết thông qua phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên; số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 02 thành viên.

Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

   Sau đó Ông Vũ Ngọc Tú thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Các nội dung đều đã được các cổ đông biểu quyết, bỏ phiếu thông qua tại Đại hội.

  Căn cứ vào kết quả bầu cử và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm:

1.       Ông Trịnh Quốc Bình

2.      Ông Phạm Văn Minh

3.       Ông Trịnh Nguyên Khánh.

Thành viên bổ sung Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm:

1. Bà Đinh Thị Hạnh

2. Ông Nguyễn Hồ Ngọc

Các thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

   Trước khi kết thúc, Đại hội đã thông qua biên bản và nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Lần) của Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã thành công tốt đẹp với tỉ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình đã đề ra. Điều đó thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết cũng như sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông đối với công tác điều hành quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng như Ban Tổng Giám đốc Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Lần 2).

 

VCP HOLDINGS.,JSC