Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Vinaconex P&C thành công tốt đẹp.

19:17, 16/05/2020

   Ngày 15/5/2020, tại Hội trường lớn tầng 21 tòa nhà Vinaconex (Số 34 Láng Hạ, Đống Đa - Hà Nội), Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex - Vinaconex P&C tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.   Đại hội có sự tham dự của 84 cổ đông và đại diện cổ đông, chiếm 53.712.398 cổ phần bằng  94,23% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vinaconex P&C năm 2020

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vinaconex P&C đã thông qua và biểu quyết với sự nhất trí trên 90% của các nội dung:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2020 của Công ty của Ban Điều hành Công ty;

- Thông qua đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;

- Thông qua hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2020;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty; 

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 và Phương án chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty;

- Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;

-  Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 - Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ông Phạm Bảo Long - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày các văn bản trước Đại hội

Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị  Công ty báo cáo và phát biểu trước Đại hội

Ông Trịnh Nguyên Khánh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các tờ trình và báo cáo trước đại hội

Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Bà Trần Thị Thanh Huyền - Trưởng ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội

   Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã thành công tốt đẹp với tỉ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình Đại hội đã đề ra. Điều đó thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết cũng như sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông đối với công tác điều hành quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng  Giám đốc Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

VCP HOLDINGS.,JSC