Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, 9, 10 - Khóa XII của Đảng.

16:29, 02/08/2019

  Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Tổng Công ty cổ phầnVinaconex về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), ngày 01/08/2019, tại Hội trường lớn Khu nhà quản lý và điều hành các công trình thủy điện( thôn Trung chính, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân - Thanh Hóa), Đảng ủy Công ty cổ phần Vinaconex P&C đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8,9,10 Khóa XII của Đảng. Ông Phạm Bảo Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty  chủ trì Hội nghị và trực tiếp truyền đạt nội dung .

    Tại Hội nghị, các Đảng viên đã được nghe ông Phạm Bảo Long - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty triển khai các chủ đề lớn của nghị quyết như: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Triển khai quán triệt, thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; Thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về " Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng chí Phạm Bảo Long - Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty truyền đạt nội dung các Nghị quyết tại Hộ nghị

      Các Nghị quyết, Quy định, Kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, Hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng.     

      Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, 9, 10 (khóa XII) của Đảng, Đảng ủy Công ty cổ phần Vinaconex P&C xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương đã đề ra.

 

VCP HOLDINGS.,JSC